Thumbnail Tinkaton
Pokedex Number # 959
Generation 9
Type Fairy Fairy  Steel Steel 
Name
Set
Rarity
Price
Trend