Thumbnail Grafaiai
Pokedex Number # 945
Generation 9
Type Poison Poison  Normal Normal 
Name
Set
Rarity
Price
Trend