Thumbnail Dachsbun
Pokedex Number # 927
Generation 9
Type Fairy Fairy 
Name
Set
Rarity
Price
Trend