Thumbnail Minior
Pokedex Number # 774
Generation 7
Type Rock Rock  Flying Flying 
Bio
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Minior Minior Minior Guardians Rising Holo Rare $0.50 85.19%
Minior Minior Minior Celestial Storm Uncommon $0.26 73.33%
Minior
Minior