Thumbnail Nidoran♂
Pokedex Number # 32
Generation 1
Type Poison Poison 
Name
Set
Rarity
Price
Trend